English صفحه اصلی | Email | پيوندها | تماس با ما  

چالشها و ايده ها

همه سازمانها و شرکتها با تعداد زيادي چالش محيطي روبرو هستند، اما در همين وضعيت که تعدادي از آنها براي زنده ماندن خود تلاش مي کنند، سايرين نيرومند تر از گذشته به فعاليت ادامه مي دهند. شما نيز مي توانيد با کمک ما جايگاه بالاتري بدست آوريد.

عمده چالشهايي که مي توان در شرايط کنوني اقتصادي نام برد، عبارتند از:

1- کاهش هزينه

2- مشتري مداري

3- تعالي عملياتي

4- ادغام و خريد سهام اثر بخش و پايدار

5- مديريت  مزيتهاي استراتژيک

6- مديريت ريسک کسب و کار

7- پايداري

8- استراتژي هاي جهاني براي دنياي چند قطبي

 

1- کاهش هزينه

 

کنترل هزينه بار ديگر به عنوان يک موضوع اصلي و کليدي مطرح شده است و اين جاي تعجب ندارد. اگر چه کاهش هزينه براي مقابله با رقابت لجام گسيخته، مشتريان سيال، رقباي جديد بازارهاي نوظهور، فعاليتهاي پيچيده جهاني، شکايت هاي قانوني، ريسک هاي فزاينده و افزايش سرعت در همه چيز کافي نيست، با اين حال ما در جهاني زندگي مي کنيم که رکود اقتصادي اولين دغدغه هر ذهني است.

آنچه که در اين مسير به عنوان يک گرايش معمول مطرح مي باشد، مسدود کردن و  کاهش سرجمع بودجه فعاليتها است.  اين کار بندرت نتايج پايداري را ايجاد خواهد کرد و اغلب بشکل غير آگاهانه اي مزيتهاي اصلي کسب و کار را از جمله نوآوري به مخاطره مي اندازد.

ما ديدگاه بهتري را به شرکتها ارائه مي کنيم. اين ديدگاه به آنها اجازه مي دهد در عين دستيابي به عملکرد بالا، هزينه هاي خود را نيز کاهش دهند. ما به رهبران کسب و کار کمک مي کنيم تا براي ساختاردهي مجدد هزينه هاي کلان خود برنامه ريزي نموده و برنامه هاي خود را اجرا نمايند. کليد اصلي در دو اقدام ايجاد مزيتهاي عملياتي از طريق منطقي سازي، ساده سازي و مکانيزه نمودن ظرفيتهاي عملياتي براي بهبود حاشيه و جريان نقدي و همچنين ايجاد مزيتهاي ساختاري از طريق رشد اثربخشي مديريت سرمايه ها شامل دارائيها، تجهيزات، ابنيه، تاسيسات و نيروي انساني مي باشد.

بسياري از سازمانها با چالشهاي دشواري نظير نياز کاهش هزينه هاي اداري فروش و در عين حال ضرورت پاسخگويي به تغيير نيازهاي مشتريان، ريسک هاي رقابتي و  فرصتهاي رشد روبرو هستند. با اين حال فرصتهاي زيادي وجود دارد تا شرکتها ارتباطات با مشتريان خود را تقويت نموده، بازار خود را توسعه داده و در عين حال هزينه هاي خود را از طريق مديريت منظم و منطبق بر اطلاعات همچنان در سطحي رقابتي و سودآور باقي نگهدارند.

 

بازگشت

 

2- مشتري مداري

امروزه وفاداري مشتريان بسيار شکننده شده است. زمانيکه مشتريان اقدام به بازديد از مارکها و کالاها مي کنند، بسادگي مي توانند بصورت آنلاين به جستجو و مقايسه آنچه مي خواهند بپردازند. منصرف کردن آنها از خريد از شرکتهاي ديگر بسيار دشوارتر  شده است. اکنون بسيار بيشتر از گذشته اتخاذ استراتژي هاي مشتري مداري و مدلهاي عملياتي حافظ شرکت در وضعيت سوداوري و توانايي رقابت ضرورت يافته است. به عبارت ديگر، شرکتها بايد درک کنند که نيازهاي خريداران واقعا تغيير مي کند. اين دگرگوني بايد شناسايي شده، و در جهت نزديک شدن به آن گام برداشته شود. شرکت ها بايد همواره در جهت نزديک شدن به خواسته هاي مشتريان گام بردارند و تفاوتها و برتريهاي خود نسبت به ساير رقبا را بخوبي براي مشتريان تشريح کنند.

کسب و کارهاي با عملکرد عالي محصولات و خدمات خود را در راستاي وعده هاي داده شده مارک تجاري و انتظارات و خواسته هاي مشتريان خاص خود ارائه مي کنند. اين شرکتها بخوبي متوجه شده اند که ريسک ها در حال افزايش هستند. اکنون و در اين رکود اقتصادي پيش بيني رفتار مشتريان بسيار سخت تر شده و فشارها براي کاهش هزينه ها افزايش يافته است. کاهشي که اگر بصورت غير مشخصي اعمال شود، مي تواند اعتماد مشتريان را سلب نموده، آنها را به سمت شرايط رقابتي تري پراکنده کند و بازگشت آنها را دشوارتر نمايد.

کسب و کارهاي با عملکرد عالي همواره تعادلي بين رشد حفظ مشتريان و مديريت هزينه ها برقرار مي کنند. آنها نمي خواهند منتظر فروکش کردن رکود اقتصادي موجود بمانند بلکه مي خواهند از آن قوي تر بيرون بيايند.

ما طيف وسعي از راهکارها را جهت درک تغييرات رفتار مشتريان، پيش بيني نيازها و انتظارات آتي آنها و  اتخاذ تصميمات سودآور در رابطه با سفارش دهي، قيمت گذاري، استراتژي هاي توزيع و بازاريابي ارائه مي دهيم. ما کمک مي کنيم تا کانالها و استراتژي هاي ارتباط خلاقانه اي ايجاد شده و مشتريان مناسبي در زمان صحيح جذب گردند و علاوه بر ايجاد اعتماد و افزايش قدرت مارک تجاري، فرصتهاي جديد نوآوري و رشد مشخص شود.

اقتصاد جهاني وارد فاز جديد و پيچيده اي با نهايت احساس عدم قطعيت و ريسک شده است. >خطوط محدوده تجاري توسط سطوح بي مانند رقابتي و گام هاي فوق العاده سريع نوآوري و فرسايش وفاداري مشتري شکل جديدي به خود گرفته است. در هنگامه عدم قطعيت اقتصادي و زماني که اطمينان مشتري يک قانون بوده و رفتار مشتري بسختي قابل پيش بيني مي باشد، کسب تجربه در رابطه با نيازهاي مشتري و علايق او بيش از گذشته اهميت پيدا کرده است.

ما به رهبران بازاريابي پيشنهاد مي کنيم رابطه بسيار قدرتمند تجاري با مشتريان بازار خود ايجاد نموده و در بخش مورد نظر بازار جايگاه بالاتري را بدست آورند. اين امکان از طريق پرورش استعدادها و توانايي هاي آنها در زمينه هاي بازاريابي بويژه مهارتهايي که تاثير کافي بر روي وفاداري مشتري دارد و اشتهار به مسئوليت پذيري در قبال بازار مهيا خواهد شد.

حفظ و توسعه ارتباط با مشتريان وابستگي زيادي به توانايي ايجاد وفاداري از طريق تجربه اندوزي مناسب در جهت تغيير نيازها و ارزشهاي مشتريان دارد.

جهاني شدن وارد فاز جديد و پيچيده اي شده است. ديناي چند قطبي امروز، به افزايش محصولات، بازرگاني و سرمايه گذاري جهاني همت گماشته است.  زماني که تقاضاي بازار کمتر و پيش بيني رفتار مشتريان دشوار تر مي شود، ممکن است تيم فروش تصميم به کاهش قيمت هاي رقابتي بگيرد. شرکتها بايد دلايل اين پديده را ريشه کن نموده و ساختار عملکردي خود را براي کمک به قيمت گذاري مطمئن تيم فروش پرورش دهند.

 

بازگشت

3- تعالي عملياتي

تعالي عملياتي موضوع جديدي نيست اما آنچه که آنرا پر اهميت تر از قبل مي کند، فراواني ظهور سازمانهايي است که از وضعيت فعلي بازار و رکود اقتصادي براي خود تجربه مي اندوزند. عموما مديران اجرايي تحت فشار هستند تا سازمان خود را از منافع حاصل از ايجاد اثربخشي در فعاليتهاي روزانه، کاهش هزينه ها، کاهش اتلاف ها و توانمند سازي سازمان در جدب وفاداري مشتري بهره مند سازند. در هر سازماني، تعالي عملياتي مي تواند طيف وسيعي را از تغيير در جهت خلق مجدد مدلهاي فرآيندي تا بهبود مستمر و تعالي در اقدامات اجرايي شامل شود و نهايتا مدل عملياتي سازمان را ارتقا دهد. از آنجائيکه  سازمانهاي مختلف نمي توانند تغييرات را دقيقا به يک شکل و به يک نقطه هدايت کنند، براي مدير ارشد تنها آگاهي از جايگاه  سازمان در صورت اجراي برنامه ريزي هاي انجام شده کافي نيست. رهبران کسب و کار بايد مسير مناسبي براي انجام تغييرات را با احتياط انتخاب نموده و با آماده سازي کامل سازمان و جلب مشارکت صميمانه در آن گام نهند.

انتخاب مسير تغيير اهميت بسيار بيشتري نسبت به تصميم گيري در ارتباط با تغيير دارد. سه ديدگاه اصلي در اين حوزه عبارتند از:

  • بهبود مستمر : اين مسير عموما شامل تعداد بسيار زيادي فعاليتهاي کوچک خلاقانه در سراسر سازمان مي شود که براي ايجاد ظرفيتهاي تغيير اجرا مي شوند. تلاشهاي بهبود مستمر نوعا توسط واحدها و يا رهبران مکانهاي مختلف جغرافيايي هدايت شده و داراي بازده سريعي مي باشد. اين تلاشها نيازمند سرمايه گذاري هاي کوچک بوده و به صورت بخشي طبيعي از هر کاري اجرا  مي شوند.

  • مداخله هدفمند: اين مسير به دنبال نياز فراوان به شفاف تر شدن بازگشت سرمايه ها انتخاب مي شود. نوعا دلايل تحميلي، تغييرات را ايجاد مي کنند که از جمله آنها مي توان به رفتار مشاهده شده از بازار، ناپايداري صنعت، موضوعات بحراني و يا فرصتهاي جديد رشد اشاره نمود. در اين نوع تغييرات، سازمان تصميم مي گيرد تغييرات بزرگي در مدل عملياتي خود ايجاد کند اما در هر مقطع زماني بخشي از اين تغييرات را با هدف کاهش ريسک تغيير انجام دهد.

  • برنامه تحول: در مواردي تغييرات در ابعاد بزرگ مطرح مي باشند و اين تغييرات عموما نيازمند بازنگري مدلهاي عملياتي و جابجايي هاي بزرگ در ساختار سازمان در جهت همراستا سازي آن با استراتژي ها خواهد بود. زماني که فرهنگ سازماني مناسب و رهبري درستي براي اجراي برنامه ها وجود داشته باشد، تحول سريعترين راه براي دستيابي به اجراي تغييرات و جهش به سمت رقابت مي باشد.

مسير دستيابي به تعالي عملياتي، انتخاب عميقي است که تيم مديريت ارشد با آن روبرو مي باشد. سازمانهاي موفق از  ديدگاههاي منظم و سيستماتيکي در انتخاب مسير منطقي، دقيق و کاربردي تغييرات برخوردار هستند. پشتيباني از استراتژي هاي سازمان نيازمند هم افزايي پنج عنصر سازماني رهبري، کارکنان، فرآيندها و تکنولوژي، ساختار سازماني و شاخصها مي باشد. 

 

 

بازگشت

4- ادغام و خريد سهام اثربخش و پايدار

دوره وزندهي دقيق به گزينه هاي امکان پذير ادغام تجاري پايان يافته است. با وجود قيمت هاي سهام  قانوني ثبت شده در بخشهاي مختلف اقتصادي،  کسب و کارها به شکل روز افزوني در معرض پيشنهادات ناخواسته قرار مي گيرند و رشته اي از فرصتهاي ادغام  و خريد سهام قابل مشاهده است. در اين محيط، ثروت در مسير سرعت قرار گرفته است و نه در مسير شجاعت.

آنچه امروزه ضروري بنظر مي رسد اين است که رهبران کسب و کار بايد بتوانند در ميان معاملات پي در پي، بدون صرف سخاوتمندانه زمان براي ارزيابي هاي دراز مدت، سريع فکر کنند. تفاوتي ندارد که سازمان بدنبال سهام جديد و يا ادغام بوده و يا مورد توجه ديگران قرار گرفته، به هرحال نيازمند شخصي است که تصويري بزرگ و پاسخي سريع ارائه دهد و سازمان را در برخورد با ريسک هاي معاملات ناشي از عواملي نظير برند تجاري، ساختار مالي، يکپارچگي و کارکنان توانمند سازد.

ترکيب کاهش اطمينان، کاهش ارزش سرمايه و افزايش رقابت براي جذب خريداران نشاندهنده آن است که ريسک بهره مندي از منافع افزايش يافته است. سازمانهايي که فرصتهاي ساختاردهي مجدد سبد سهام خود را شناسايي نموده و بر روي آنها سرمايه گذاري مي کنند، در موقعيتهاي قدرتمندي قرار مي گيرند.

سازمانهاي با عملکرد بالا آنهائي هستند که به صورت پايدار سبد سهام کسب و کار خود را عوض مي کنند. آنها در طول زمان فاصله زيادي بين خود و رقبا ايجاد مي کنند.  در اين دوره بي سابقه تغييرات، ادغام ها و خريد هاي اثربخش مي توانند فرصتي جهت ايجاد مزيتهاي رقابتي پايدار براي سازمانهايي که شجاعت پيگيري آنرا داشته باشند به همراه بياورد. استفاده از هر منبع ارزشي در ادغام و خريد، کار ساده اي نبوده و نيازمند خدمات جامع و خلاقانه و حمايت توسط ابزارهاي خاص، راهنماها و ديدگاههاي معتبر مي باشد.  ما به سازمانها کمک مي کنيم تا ظرفيتهاي ادغام و خريد را که منجر به رشد و عملکرد بالا مي شود در خود ايجاد نمايند. در مسير دستيابي به عملکرد عالي، سازمانها بايد از مفهوم "سرعت عمل" براي دستيابي به هم افزايي و ايجاد ارزش در خريد سهام آگاهي داشته باشند.

شرکتهاي با عملکرد عالي بايد استراتژي هاي جديدي را براي بهبود عملکرد خود نسبت به همقطاران بويژه در اين وضعيت رکود توسعه دهند.

بازگشت

5- مديريت مزيتهاي استراتژيک

در  محيط غير قطعي امروز، سازمانها با اين سوال حياتي روبرو هستند: "آيا سالها خراب کردن برند شرکت در اذهان عموم و کارکنان از طريق برنامه هاي يکطرفه کاهش هزينه صرفا به منظور صرفه جويي مالي در کوتاه مدت، ريسک بزرگي محسوب مي شود؟ " متاسفانه پاسخ به اين سوال بله است.

در اغلب سازمانها، انديشه هاي کوچکي در قالب ايجاد بهبودهاي اندک پايدار در دراز مدت وجود دارد. چنين سازمانهايي در نهايت و پس از بهبود شرايط اقتصادي جهاني، از تصميمات خود پشيمان خواهند شد چرا که متوجه مي شوند کارکنان کليدي، شرکت را ترک نموده و به وضعيتهاي جذابتري منتقل شده اند و جدب نيروهاي جديد نيز مشکل است. همچنين فاصله زيادي بين بخشهاي مختلف کاري بوجود آمده است. 

صرف نظر از اينکه يک شرکت بدنبال مزيتهاي بقاء، رقابت و يا رشد در دوران رکود اقتصادي باشد، تفکر خلاقانه در کليه حوزه هاي کسب و کار به دفعات مورد نياز خواهد بود.  اجراي ديدگاههاي نوآوري براي برخورد با ابعاد کليدي مديريت مزيتها مي تواند به شرکتها در مديريت رکود اقتصادي کمک کند و عملکرد آنها را بهبود بخشد.

ما اعتقاد راسخي داريم که در سختي ها فرصتهايي وجود دارد و شرکتهايي که بتوانند به سرعت با راه حل هاي مديريتي نوآورانه با سختي ها روبرو شوند، منافع بسيار زيادي را هم در سال مربوطه و  هم در سالهاي بعد کسب خواهند کرد.  هدف اصلي مديريت موفق مزيتها در دوره هاي زماني دشوار، عبارت است از تفکر روبه جلو و راهبردي تر در ايجاد نيروي انساني با قابليت رقابت عالي در  محيط اقتصادي اطراف. ديدگاههاي نويني وجود دارند که به شرکتها در جهت پاسخگوتر شدن و کاهش نيروهاي ستادي کمک مي کنند.

محيط جهاني کسب و کار امروزي نيازمند برنامه هاي شجاعانه جديدي است تا عملکرد را در سه بعد مديريت تحول، رهبري و فرهنگ سازماني بهبود بخشد.

کليد قدرت مزيتها در تکثير است و نه در افزايش آنها. سازمانها نياز دارند تا عملکرد فعاليتهاي حياتي و کسب و کار خود را از طريق سرمايه گذاري، توسعه و تکثير مزيتها به حداکثر برسانند. زماني که شرکتها به توانايي تکثير مزيتهاي خود دست يابند، در سازمان خود تلاش غايي، نوآوري و نتايج همراه با قدرت مزيتها را ايجاد خواهند کرد.

در دنياي چند قطبي امروز، جنگ بر سر مزيتها، به شکل جهاني درآمده است. تکنولوژي هاي جديد به طبيعت و اساس کار، مهارتها، دانش تامين منابع جهاني و چگونگي مشارکت کارکنان در فرآيندها و نوآوري تغيير کرده است.  کليه روندهاي فوق، مزيتها را از هميشه حياتي تر و پيچيده تر نموده اند.

بازگشت

6- مديريت ريسک کسب و کار

در دوران دشوار اقتصادي، شرکتهايي بيشترين آمادگي را براي رشد و ترقي خواهند داشت که بجاي انجام فعاليتهاي مطلوب در واحد مالي، مديريت ريسک را در کل کسب و کار به بهترين روش انجام دهند. يک سازمان با عملکرد واقعي بالا به مديريت ريسک به عنوان يک الزام استراتژيک مي نگرد. مديريت ريسک يک ابتکار وسيع سازماني است که علي رغم مديريت تمامي کنترلهاي پيشگيرانه ضروري، چارچوبي يکپارچه براي تصميم گيري واقع گرايانه در فرصتهاي جديد کسب و کار ايجاد مي نمايد.

راهکارهاي مديريت ريسک ما، تمامي آنچه را که يک کسب و کار در ايجاد صرفه جويي هاي اقتصادي در فعاليتهاي پيشگيرانه نياز دارد ارائه مي کنند. همچنين راه حل هاي مذکور اين اطمينان را ايجاد مي کنند که سازمانها چارچوبهاي منسجمي براي تصميم گيري هاي هوشمندانه و حساس به ريسکها در ارتباط با موضوعاتي نظير فرصتهاي جديد بازار، محصولات جديد و مکانهاي جديد ابنيه و تاسيسات در اختيار دارند.

در مجموع، ما توانايي شناسايي، ارزيابي، مديريت و پايش صحيح طيف فرصتها و ريسک هاي کسب و کا را با روشي شفاف و يکپارچه در رهبران کسب و کار ايجاد خواهيم کرد. اين بهترين روشي است که نگراني رهبران کسب و کار را از رديابي مداوم شرکت تحت پوشش خود در دستيابي به بازده مورد انتظار برطرف خواهد کرد.

مديريت ريسک سراسر کسب و کار نه تنها روشي براي محافظت از ريسکها مي باشد، بلکه مزيتهاي رقابتي متعددي در جهت ارتقاي عملکرد ايجاد مي کند.

بيانديشيد که چگونه تحليل هاي کنترلي پيوسته  مي تواند کسب و کار را در دستيابي به رقابتي اثر بخش کمک کرده و کاستي ها را به منابع مزيتهاي رقابتي تغيير داده و نهايتا از دستيابي به عملکرد متعالي حمايت نمايد.

 

 

بازگشت

7- پايداري

پايداري از گردآوري هميشگي پروژه هاي سالم و سبز به يک الزام استراتژيک تغيير کرده است که حتي رکود اقتصادي نيز نمي تواند آنرا از مسير خود خارج سازد. پايداري به روشي براي انجام کسب و کار تبديل شده است  که روز به روز به فعاليت متقابل با مشتريان، تامين کنندگان، سرمايه گذاران و کارکنان جاري و آينده وابسته تر مي شود. ما تعداد بيشمار شرکتهاي پيشرويي را مي بينيم که از شيوه هاي پايدار  براي کاهش هزينه ها و جريانهاي جديد درآمدي استفاده مي کنند. پايداري به اين شرکتها کمک مي کند تا برنده باشند و مشتريان جديد خود را حفظ نمايند. پايداري بسرعت به يک امر ضروري در جهت مديريت ريسک و برند سازي تبديل شده است.

ما مي دانيم که چگونه بايد راهکارهاي پايداري را در سراسر سازمان يکپارچه کرد. همزمان ما مي توانيم به شرکتها کمک کنيم تا تصميمات مهم تجاري خود را بگونه اي اتخاذ نمايند که بازده  مناسبي ناشي از ابتکارات خود بدست آورند.

ما منحصرا براي کمک به کسب و کار و ارائه خدمات ابتکارانه پايدار هدايت بخش چالشها و فرصتها آمده ايم.

 

بازگشت

8- استراتژي هاي جهاني در دنياي چند قطبي

يک استراتژي خوش طراحي و خوش اجرا، قلب عملکرد عالي سازمان مي باشد. ما به شرکتها کمک مي کنيم تا راهکارهاي تحولي و تغيير فرآيندي مناسبي را طراحي و اجرا نمايند. استراتژيهاي خلاقانه و يکپارچه ساز منحصر بفرد ما عملکرد متعالي را به ارمغان خواهد آورد.

شراکت،  ادغام و خريد، رشد و نوآوري، ورود به بازارهاي جديد، زنجيره تامين، منبع يابي، قيمت گذاري و مديريت ريسک، تعدادي کمي از روشهايي هستند که ما مي توانيم براي کمک به شما در بازار جهاني امروزي بکار گيريم. دنيايي که ما در گذشته مي شناختيم ديگر وجود ندارد. اقتصاد جهاني اين روزها به يک واقعيت براي دولت و شرکتها تبديل شده است. مراکز چند قطبي قدرت اقتصادي با يکديگر ادغام شده اند و يک دوران جديد جهاني شدن شکل گرفته است: دنياي چند قطبي.

دنياي چند قطبي امروزي شامل تعداد بيشماري محرک قدرت اقتصادي مي باشد. شرکتها در حال پايش معيارهاي سنتي نظير نرخ درآمد-قيمت هستند تا اثر بخشي فعاليتها و نوآوري هاي در راستاي ايجاد رشد را ارزيابي کنند.

تعيين ارزش آتي شرکت يک روش ساده اما اثر بخش براي مديريت در جهت تشخيص و فهم پيچيدگي هاي انتظارات از بازار  و ايجاد اطمينان در سرمايه گذاران در افق دراز مدت است

بازگشت

   
 معرفی رضوان
   
ساختار رضوان
   
چالشها و ايده ها
   
خدمات
   
سرمايه گذاري در صنايع

 نوين

   
مقالات و گزارشات